inžinierska činnosť - realizácia stavieb

Ako sa pripraviť na 3. kolo Zelenej domácnostiam

17.06.2016 13:38

Ako sa pripraviť na 3. kolo Zelenej domácnostiam

 

Ak chce domácnosť zvýšiť pravdepodobnosť, že si bude môcť získanú poukážku na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie uplatniť, mala by zostávajúci čas do vyhlásenia 3. kola využiť na prípravu a konzultácie so zhotoviteľom.

 

Tretie kolo projektu, v ktorom sa budú vydávať poukážky s trojmesačnou platnosťou len pre domácnosti z mimobratislavských krajov, plánuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásiť v najbližších týždňoch. Skúsenosti z predchádzajúcich kôl jednoznačne ukazujú, že nestačí len poukážku získať, ale rozhodujúca je príprava pred podaním žiadosti. Dôvodov, pre ktoré domácnosti už vydané poukážky nevyužili, bolo viac, ale vo väčšine prípadov sa dalo chybám predísť ešte pred podaním žiadosti.

 

Časť chýb súvisela s tým, že si neprečítali podmienky projektu, ani ďalšie užitočné odporúčania ako postup pri využívaní podpory či jednoduchý manuál k podávaniu žiadosti. Pravdepodobnosť, že žiadosť bude správne vyplnená a poukážka bude môcť byť využitá, sa zásadne zvýši, ak budú domácnosti vopred úzko spolupracovať so zhotoviteľmi. Tých je aktuálne vyše 800, pričom skúsenosť s inštaláciou zariadení v rámci projektu a s podaním žiadosti o preplatenie poukážky má už vyše 360 z nich.

 

Po prvých dvoch kolách SIEA eviduje 3071 žiadostí o preplatenie poukážok k zariadeniam, ktoré domácnosti už využívajú. Koľko z poukážok v hodnote vyše 6,8 miliónov € bude aj preplatených, vyplynie z posúdenia žiadostí. To bude ukončené v najbližších týždňoch, pretože veľká časť žiadostí bola doručená tesne pred skončením kôl. Zatiaľ je preplatených vyše 1500 poukážok za 3,2 milióna €.

 

Aké chyby robili domácnosti

Zásadnou chybou bolo, ak domácnosť vybrala zariadenie sama, bez toho, aby sa poradila so zhotoviteľom. Oprávnení zhotovitelia sa zaviazali domácnostiam pri využívaní poukážok pomáhať. Ich úlohou je nielen dodať a nainštalovať zariadenie, ale aj poradiť domácnostiam už pri výbere zariadenia, usmerniť domácnosti pri vypĺňaní žiadostí  a neskôr skontrolovať či sú všetky dokumenty správne vyplnené a kompletné, aby bolo možné poukážku preplatiť. Ak sa domácnosť so zhotoviteľom nedohodla vopred, často sa stalo, že si vybrala nevhodné zariadenie alebo si zvolila zo zoznamu zariadenie, ktoré v nevyhnutnom čase nebolo k dispozícii. Častým dôvodov komplikácií bolo, že o poukážku domácnosť žiadala, hoci vôbec nepoznala podmienky podpory. Niekoľko poukážok si úplne zbytočne vyžiadali aj domácnosti, ktoré neboli rozhodnuté alebo nakoniec nenašli na investíciu vlastné prostriedky.

Najčastejšie chyby domácností

 • výber zariadenia bez dohody so zhotoviteľom
 • výber nevhodného zariadenia
 • výber zariadenia, ktoré v danom termíne nebolo  možné dodať
 • podanie žiadosti bez seriózneho záujmu o poukážku
 • podanie žiadosti predčasne, nedodržanie termínu inštalácie
 • chyby  pri vypísaní žiadosti o vydanie poukážky, napríklad v číslach listov vlastníctva k nehnuteľnosti, kde má byť zariadenie inštalované
 • neaktuálne údaje v katastri nehnuteľností
 • miesto inštalácie nie je na liste vlastníctva uvedené ako rodinný dom alebo ako rozostavaná stavba rodinného domu
 • nesprávne zadanie e-mailovej adresy domácnosti

 

Aké chyby robili zhotovitelia

Aj na strane zhotoviteľov eviduje SIEA viacero chýb. Mnoho poukážok prepadlo preto, že zhotovitelia prostredníctvom kampaní tvrdili  domácnostiam, že všetko zabezpečia za nich, ale podrobnejšie nezisťovali, či má domácnosť seriózny záujem, respektíve, či spĺňa podmienky alebo či disponuje správnymi údajmi potrebnými pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky. Mnohí zo zhotoviteľov sa snažili záujemcom upozorniť na možnosť získať poukážky aj na svojich internetových stránkach, prostredníctvom letákoch alebo v médiách, no viacerí pritom domácnosti vôbec neinformovali o podmienkach podpory. Niektorí zámerne vynechávali informáciu, že podpora pochádza z európskych prostriedkov a niekedy ju označovali za ich vlastnú zľavu. V niekoľkých prípadoch dokonca vzbudzovali dojem, že o podporu je možné žiadať iba prostredníctvom nich.

Vo viacerých propagačných materiáloch chýbali povinné informácie, ktoré zhotoviteľom predpisuje používať pri propagácii ich zapojenia do projektu príslušné usmernenie k poskytovaní informácií o projekte. Predpísaný text by mal obsahovať aj odkaz na Všeobecné podmienky podpory zverejnené na stránke www.zelenadomacnostiam.sk, aby domácnosť mala šancu získať nezávislé informácie. V zmluve o preplácaní poukážok sa zhotovitelia zaväzujú, že budú o projekte informovať pravdivo a budú rešpektovať podmienky komunikácie o projekte. Viacerým už SIEA v tejto súvislosti poslala upozornenia so žiadosťou o nápravu. Ak tieto ustanovenia opakovane porušia, SIEA môže zmluvu vypovedať.

Najčastejšie chyby zhotoviteľov

 • nábor domácnosti za každú cenu
 • neinformovanie domácností o podmienkach podpory
 • rezervovanie poukážky bez kontroly údajov
 • zaregistrovanie poukážky bez overenia vhodnosti a realizovateľnosti  inštalácie
 • podávanie žiadostí o preplatenie bez kontroly správnosti údajov na poukážke
 • nedodržanie rozsahu inštalácie, počet zariadení musí byť minimálne taký, ako na poukážke
 • nesprávne informovanie o zdrojoch financovania podpory
 • neuvádzanie odkazu na podrobnejšie informácie o projekte na www.zelenadomacnostiam.sk

 

Aké skúsenosti majú s projektom Zelená domácnostiam zhotovitelia

Všetkých oprávnených zhotoviteľov SIEA prostredníctvom elektronickej ankety  vyzvala, aby zaslali svoje podnety a návrhy k projektu. Mnohí z vyše 200 zhotoviteľov reagujúcich na anketu označili za jeden z hlavných problémov nepripravenosť domácností. Časť z ich vyjadrení uverejňujeme.

 • Domácnosti spravidla prípravy s odborníkmi nerealizujú v predstihu, ale až keď už “držia v ruke” poukážku.
 • Domácnosti podceňujú presnosť vyplnenia registrácie. Často reagujú: „Veď si to opravte.“
 • Nesprávne vyplnené údaje v poukážkach. Je potrebná včasná komunikácia medzi domácnosťou a zhotoviteľom.
 • Často sa stretávame s neúplnými, prípadne nesprávnymi údajmi vyplnenými na zmluve, resp. poukážke. Napríklad, neúplné bydliská alebo neuvedenie spoluvlastníkov pri bezpodielovom spoluvlastníctve.
 • Domácnosti veľakrát uvádzali nesprávne údaje, napríklad o vlastníkoch alebo liste vlastníctva.
 • Zákazníci ani po opakovaných upozorneniach nevenujú dostatočnú pozornosť splneniu kritérií, prípadne dúfajú v udelenie výnimky alebo “prižmúrenie očí” pri schvaľovaní dotácie. Nechce sa im veriť, že kvôli takej – podľa nich – maličkosti nezískajú dotáciu. V podstate každé porušenie podmienok z ich strany majú tendenciu bagatelizovať. Nakoniec sú schopní obviňovať zhotoviteľa z toho, že to nevedel vybaviť, a preto zákazník nezískal dotáciu.
 • Domácnosti si svojvoľne generujú poukážky bez odbornej konzultácie. Nemajú absolútne žiadnu predstavu o náročnosti montáže zariadenia. Domácnosti často rátajú s maximálnou sumou hodnoty poukážky.
 • Riešením by bolo zamedziť voľnému prístupu do systému zo strany domácností, ak nekonzultujú so zhotoviteľom.
 • Viaceré domácností si poukážku rezervujú v predstihu v obave, že ju nezískajú vtedy, keď ju budú potrebovať. Aj napriek tomu, že nemajú stavbu pripravenú na montáž zariadenia. Následne chcú stihnúť realizáciu ku koncu termínu, čo niekedy nie je možné a poukážka prepadne. Teda poukážku dostanú aj ľudia, ktorí ju v tom čase skutočne nepotrebujú. Riešením by bolo, ak by bola poukážka platná len v prípade, že domácnosť uhradí kauciu vo výške povedzme 10% hodnoty poukážky. Týmto spôsobom sa oddelia vážni záujemcovia od tých, čo reálne nechcú využiť dotáciu.
 • Projektu by prospelo spoplatnenie úkonu za vydanie poukážky. V prípade uplatnenia poukážky by tento poplatok bol vrátený. Týmto by sa predišlo praktikám zneužívania.
 • Od domácnosti by bolo vhodné žiadať pred odoslaním poukážky a zmluvy zo SIEA symbolickú finančnú hotovosť pre zabezpečenie neodstúpenia od zámeru realizácie diela. S nerozhodnutými zákazníkmi, ktorí už majú poukážky, ale odstúpia od zámeru, strácame veľa času.

 

Kontakt

František Zvonek - INGRESTA

f.zvonek@gmail.com

Vieska - Bezdedov 153
Púchov
020 01

+421 911 281 822

Vyhľadávanie

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode